Image Alt

Legi, amenzi si contraventii pentru graffiti si street art

Police man doing graffiti cartoon

Legi, amenzi si contraventii pentru graffiti si street art

LEGE  Nr. 554 din 18 decembrie 2003
privind masuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei si al altor localitati
ACT EMIS DE: PARLAMENT
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 915 din 20 decembrie 2003
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Inscrierea sau aplicarea pe ziduri, pe fatadele imobilelor proprietate publica sau privata, pe monumente istorice si de arhitectura sau pe orice alt tip de constructii a inscriptiilor neautorizate, prin utilizarea de vopsele, sprayuri si alte asemenea materiale care murdaresc sau produc deteriorarea ori distrugerea bunurilor in cauza, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2500 lei.
Art. 2
Persoanele sanctionate contraventional pentru faptele prevazute la art. 1 au si obligatia de a suporta cheltuielile pentru refacerea aspectului estetic al bunului in cauza, a caror contravaloare se achita in termen de 5 zile de la data ramanerii definitive a procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, potrivit documentelor emise de prestatorii de servicii autorizati.
Art. 3
In cazul in care faptele sunt savarsite de minori, amenda contraventionala si cheltuielile prevazute la art. 2 sunt suportate de catre parintii sau tutorii acestora.
Art. 4
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre personalul imputernicit de la consiliile locale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de catre organele de politie.
(2) Sumele incasate se constituie venit la bugetul autoritatii locale pe teritoriul careia s-a comis contraventia.
Art. 5
Dispozitiile referitoare la contraventiile din prezenta lege se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 2 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Link: http://www.monitoruljuridic.ro/act/lege-nr-554-din-18-decembrie-2003-privind-masuri-pentru-asigurarea-aspectului-estetic-al-capitalei-si-al-altor-localitati-emitent-parlamentul-48675.html

LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicata 2011*) pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011

Art.3

14) scrierea sau desenarea, fãrã drept, pe pereţii clãdirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinţã comunã aflate în locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum şi dezlipirea sau distrugerea, fãrã drept, a reclamelor, anunţurilor şi afişelor legal expuse în locuri anume destinate;
16) deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fara drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistica si rutiera ori a celor care semnaleaza existenta unui pericol pentru viata persoanelor;

ART. 4
(1) Contravenţiile prevãzute la art. 3 se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
a) cu amendã de la 100 lei la 500 lei, cele prevãzute la pct. 3), 4), 11), 14), 17), 18), 22), 31), 33) şi 34);
b) cu amendã de la 200 lei la 1.000 lei, cele prevãzute la pct. 1), 12), 16), 24), 25) şi 28);

ART. 6
(1) Contravenţiile se constatã de cãtre primar, împuterniciţii acestuia, de cãtre ofiţerii sau agenţii de poliţie ori de cãtre ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din jandarmerie, precum şi, pentru faptele constatate în zona specificã de competenţã, de cãtre poliţiştii de frontierã.
(2) În cazul contravenţiilor pentru care legea prevede sancţiunea amenzii, agentul constatator, odatã cu constatarea aplicã şi sancţiunea.
ART. 7
Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor prin care s-a aplicat sancţiunea amenzii se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.
ART. 8
(1) Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se soluţioneazã de judecãtorie.
(2) Hotãrârea judecãtoreascã prin care judecãtoria soluţioneazã plângerea este definitivã şi irevocabilã.
ART. 9
(1) În cazul în care contravenţiile prevãzute în prezenta lege sunt sãvârşite de un militar, procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unitãţii din care face parte contravenientul, spre a i se aplica, dacã procesul-verbal este întemeiat, sancţiuni potrivit Regulamentului disciplinei militare.
(2) În situaţia în care contravenientul este încorporat pentru îndeplinirea serviciului militar înainte de pronunţarea hotãrârii judecãtoreşti ori înainte de începerea executãrii sancţiunii închisorii contravenţionale, procesul-verbal sau, dupã caz, hotãrârea se trimite, de asemenea, comandantului unitãţii din care face parte contravenientul, spre a i se aplica o sancţiune potrivit Regulamentului disciplinei militare.
ART. 10
Dispoziţiile prezentei legi se întregesc cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor privind plata a jumãtate din minimul amenzii.
ART. 11
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi*) se abrogã <>Decretul nr. 153 din 24 martie 1970 pentru stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii privind regulile de convieţuire socialã, ordinea şi liniştea publicã, <>art. 6 din Decretul nr. 76 din 15 iulie 1975, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
———-
*) <>Legea nr. 61/1991 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 27 septembrie 1991.

Link: http://www.monitoruljuridic.ro/act/lege-nr-61-din-27-septembrie-1991-republicata-pentru-sanctionarea-faptelor-de-incalcare-a-unor-norme-de-convietuire-sociala-a-ordinii-si-linistii-publice-emitent-125693.html

Legea nr. 92/2007 Legea serviciilor de transport public local

Sectiunea 2 – Utilizatorii serviciului de transport public local
Art. 35
(3) Principalele obligatii ale utilizatorilor sunt:
d) sa nu aduca prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;
e) sa aiba un comportament civilizat in raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum si cu ceilalti utilizatori.

Capitolul XI – Raspunderi si sanctiuni

Art. 45
(1) Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, patrimoniala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei, persoanele fizice, care calatoresc cu mijloacele de transport public de persoane fara titlu de calatorie valabil sau refuza sa prezinte organelor de control titlul respectiv de calatorie, care au un comportament necivilizat sau care aduc prejudicii mijloacelor de transport.

Link: http://www.monitoruljuridic.ro/act/lege-nr-92-din-10-aprilie-2007-serviciilor-de-transport-public-local-emitent-parlamentul-publicat-n-monitorul-81267.html

RATB

H.C.G.M.B. nr. 156/2001
Normele privind desfăşurarea transportului în comun în mijloacele de transport ale Regiei Autonome de Transport Bucureşti şi modul de sancţionare a abaterilor săvârşite, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.7 – Este interzis calatorilor :

m) sa produca dezordine in orice mod la urcare, la coborare sau in interiorul vehiculului ;
n) sa lipeasca afise in interiorul sau exteriorul vehiculului ;
o) sa deterioreze sau sa murdareasca sub orice forma vehiculul;

Art.10 – Abaterile de la dispozitiile prezentei hotarari constituie contraventie si se sanctioneaza astfel: Pentru contraventiile prevazute la art.7 amenda este de la 200.000 la 400.000 lei, iar pentru cele prevazute la art.8 amenda este de la 300.000 la 500.000 lei. Cuantumul amenzilor va putea fi modificat de organele abilitate, conform prevederilor legale.
Art.11 – Cand abaterea este savarsita in astfel de conditii incat potrivit legii penale constituie infractiune, se pedepseste in conformitate cu legea penala.
Art.12 – In situatia in care contraventia savarsita a avut drept consecinta producerea unui prejudiciu pentru RATB in procesul-verbal de contraventie se va mentiona, pe langa contraventia savarsita si amenda aplicata, in ce a constat prejudiciul, urmand ca valoarea acestuia sa fie stabilita pe baza unui deviz, recuperea efectuandu-se conform dreptului comun.
Art. 13 – Contraventiile stabilite prin prezenta hotarare se constata si se sanctioneaza prin procesul-verbal incheiat de personalul cu atributii de control din cadrul RATB, de delegatii cu imputernicire data prin Dispozitia Primarului general al Municipiului Bucuresti. In procesul-verbal, agentul constatator mentioneaza limita minima si maxima a amenzii prevazuta de prezenta hotarare pentru contraventia savarsita si stabileste amenda aplicata. In momentul constatarii contraventiei, agentul constatator elibereaza contravenientului o dovada numita « constatare » care va cuprinde descrierea contraventiei savarsite, daca aceasta a avut sau nu ca urmare producerea unui prejudiciu RATB , limita minima si maxima a amenzii prevazuta de prezenta hotarare pentru abaterea savarsita si amenda aplicata, mentionand suma care poate fi achitata in termen de 48 ore, procesul-verbal urmand sa se intocmeasca ulterior.
Art. 14 – contravenientul este obligat sa prezinte agentului constatator, la cererea acestuia, actul de identitate. In cazul in care contravenientul refuza sa se legitimeze, agentul constatator poate apela la ofiterii sau subofiterii de politie ori la cele mai apropiate sectii de politie.
Art.15 – In cazul in care contravenientul achita pe loc agentului constatator jumatate din minimul amenzii prevazute de prezenta hotarare pentru abaterea savarsita, iar prin contraventie nu s-a cauzat un prejudiciu, procesul-verbal nu se mai incheie si orice urmarire inceteaza. Plata amenzii se face contra chitanta, in care se va specifica numele si prenumele contravenientului, contraventia pentru care a fost incasata amenda, data savarsirii contraventiei precum si linia de transport in care s-a savarsit aceasta.
Art.16 – daca contravenientul se angajeaza sub semnatura sa achite, in cel mult 48 de ore de la data savarsirii contraventiei si intocmirii « constatarii », jumatate din minimul amenzii stabilita prin prezenta hotarare pentru abaterea savarsita, agentul constatator va face mentiune in acest sens in cuprinsul constatarii si daca este cazul, in procesul-verbal. Plata amenzii se face in acest caz la agentiile CEC, casieriile RATB, filiale sau succursale ale bancilor iar chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator, in termenul prevazut de alineatul precedent. Daca contravenientul achita in 48 ore de la data savarsirii contraventiei jumatate din minimul amenzii prevazut in prezenta hotarare pentru abaterea savarsita, inceteaza orice urmarire in ceea ce priveste amenda. In cazul in care contravenientul nu achita in 48 de ore din minimul amenzii, agentul constatator procedeaza la intocmirea procesului-verbal pe baza datelor retinute in momentul constatarii contraventiei si al eliberarii „constatarii „. Contravenientul va achita in acest caz amenda aplicata prin procesul-verbal de contraventie. Pentru contraventiile savarsite de minorii care au implinit 14 ani minimul si maximul amenzii prevazute la art.10 se reduc la jumatate.
Art. 17 – Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia. Plangerea se depune la organul din care face parte agentul constatator si va fi insotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei.
Art.18 – Plangerea se inainteaza de catre organul constatator judecatoriei competente spre solutionare.
Art. 19 – Organizatorii de manifestari sportive, de spectacole, actiuni cu caracter sindical etc. au obligatia sa ia masurile necesare pentru preintampinarea distrugerii sau degradarii componentelor mijloacelor de transport in comun ori a mobilierului stradal existent in statiile RATB. Organul administratiei publice locale care autorizeaza astfel de manifestari va consemna si obligatia organizatorilor de a suporta contravaloarea daunelor produse.
Art. 20 – Contraventiilor stabilite prin prezentele Norme le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Link: http://www.ratb.ro/docpdf/HOT_156_2001.pdf

CFR

Hotărârea Guvernului nr. 203/1994 – pentru stabilirea şi sanctionarea contraventiilor la normele privind transporturile pe caile ferate romane (extras)
*) Republicata in temeiul art. II din Hotararea Guvernului nr. 1.274 din 22 noiembrie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 324 din 4 decembrie 1996.
Hotararea Guvernului nr. 203 din 12 mai 1994 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 141 din 3 iunie 1994.

Art. 2.
Constituie contravenţii la normele privind transporturile pe căile ferate române următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
34. scrierea sau desenarea neautorizată, pe pereţii clădirilor sau ai vagoanelor, murdărirea clădirilor, vagoanelor, instalaţiilor, spaţiilor din incinta staţiilor şi din zona căilor ferate, dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunţurilor şi afişelor;

Art. 3. – Contravenţiile prevãzute la art. 2 se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
c) cu amendã de la 250 lei la 400 lei, cele de la pct. 2, 6, 7, 8, 10, 16, 19, 23, 24 şi 34;

Link: http://www.cfrcalatori.ro/ro/info-util/legislatie-nationala/547-contraventii

METROREX